Informācija vecākiem


Nepieciešamo mācību piederumu saraksts 2020./2021. mācību gadam

1.-3. klasei(doc)
4.-6. klasei(doc)
7.-9. klasei(doc)


Par izglītojamo dokumentu iesniegšanas kārtību


  No 2020.gada 1.jūnija uzsākam dokumentu pieņemšanu 2020./21.m.g. 1.klasēs. Dokumentus iesniedz bērna likumiskie pārstāvji.

  Skolā jāiesniedz: izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes, pošu pase, medicīniskā karte, 2 fotogrāfijas (skolnieka apliecībai un biļetei pilsētas transportā), jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība (oriģināls) un likumiskā pārstāvja personu apliecinoši dokumenti (oriģināls).

  Ja nav kāda no nosauktajiem dokumentiem, var atnākt un uzrakstīt iesniegumu, bet dokumentus iesniegt vēlāk.

  Lai nodrošinātu sociālo distancēšanos un visus drošības pasākumus, tiks veidots apmeklētāju saraksts. Lai pieteiktos, zvaniet uz skolu 65420449 darbdienās no plkst.8.00 līdz 17.00., pusdienu pārtraukums no plkst.13.00-13.30.

Skolas vadība

NĀKAMO PIRMKLASNIEKU VECĀKU IEVĒRĪBAI!


Topošo pirmklasnieku Vecāku sapulce

Pēdējā nodarbība topošajiem pirmklasniekiem

No 2020.gada 3.februāra plkst.8:00 vecāki (aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu Daugavpils Vienības pamatskolas 1.klasē 2020./2021.m.g.

- elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienotas nepieciešamo dokumentu kopijas uz skolas e-pasta adresi: dvpsk@inbox.lv. (iesnieguma veidlapa elektroniski)

- iesniedzot dokumentus klātienē rindas kārtībā. (veidlapa klātienē)

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē 2020./2021.mācību gadā
- lejupielādēt dokumentuIesniegums ētikas nodarbībām.

Iesniegums fakultatīvajām nodarbībām.

Iesniegums kristīgās mācības nodarbībām.

Iesniegums pulciņiem.

Par mācību stundu kavējumiem

Direktores un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu

Par pamatskolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas sekām


pievienots 08.01.2018
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
pievienots 31.08.2017
Ko nemāca vecāki, to māca pasaule.
(latviešu tautas sakāmvārds)

  2019.gada 24.aprīlī skolā tika organizēta Vecāku diena. Šoreiz tā notika nedaudz savādāk nekā ierasts

  Sākumā 1.-4.klašu vecāki pulcējās uz lekciju “Drošība internetā”, ko vadīja direktores vietniece informātikas jomā Alīna Ivanova. Viņa piedāvāja arī materiālus, ko vecāki varētu izmantot, lai bērni būtu drošībā. 5.-8.klašu skolēnu vecākiem notika lekcija “Jauniešu atkarības” – Preiļu novada jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva. Lai gan bija arī zināmas patiesības, tomēr tika akcentēti ļoti aktuāli jautājumi, par kuriem vecākiem ir jārunā ar saviem bērniem, kam jāpievērš uzmanība. Iepriecināja, ka lekcijas apmeklēja 29,5% no visiem skolas vecākiem. 25,1% vecāku atzina, ka lekcijās tika apskatīti aktuāli jautājumi un 25,9% uzskata, ka vismaz 1 reizi gadā vecākiem jāpiedāvā lekcijas par dažādiem aktuāliem jautājumiem.

  Pēc lekcijas vecāki tika aicināti uz klases vecāku sapulci. Skolēnu vecāki, kuri aktīvi iesaistījās kopīgā darbā, izstrādājot skolotāju-skolēnu-likumisko pārstāvju tiesības un pienākumus informācijas apmaiņā starp skolu un ģimeni, prezentēja paveikto sava bērna klases vecākiem. Tā ir sava veida vienošanās par rīcību, lai visas puses savlaicīgi saņemtu nepieciešamo informāciju. 27,2% vecāku uzskata, ka izstrādātā skolēnu-skolotāju-likumisko pārstāvju informācijas apmaiņa uzlabos visu pušu atbildību šajā jomā. Atliek tikai visām pusēm ievērot šo vienošanos.

  Paldies klašu vecāku pārstāvjiem, kuri aktīvi iesaistījās tiesību un pienākumu informācijas aprites izstrādē, kā arī tiem vecākiem, kuri šos materiālus prezentēja savā klasē. Tagad svarīgākais ir ievērot savus pienākumus, tad skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbība būs visiem saprotama un pozitīva. Lai mums visiem izdodas!


Informāciju sagatavoja un apkopoja Edīte Zdanovska

Mēs savā skolā
pievienots 08.05.2017
Skolas ēdienkarte 2018./2019. mācību gadam
Launagi 2018./2019. mācību gadam
Ēdienkarte
pievienots 11.01.2016
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
pievienots 31.08.2017
Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem
pievienots 07.09.2015