Aktualitāšu arhīvs


Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2019./20.m.g.


Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Daugavpils Vienības pamatskolā 2019./20.m.g.

  2019./20.m.g. Daugavpils Vienības pamatskolā tiek turpināts realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” –PuMPuRs. Šis projekts identificē riskus, kuri var sekmēt mācību pārtraukšanu, tāpēc ir nepieciešams individuāls atbalsts.

  1.semestrī projektā tika iesaistīti 19 izglītojamie, ar kuriem strādāja skolas psiholoģe, sociālais pedagogs, priekšmetu skolotāji. Mācību semestra beigās, tiekoties ar izglītojamo un viņa vecākiem, skolas psiholoģe pārrunāja 1.semestrī paveikto un vienojās par uzdevumiem 2.semestrī. Lai arī izglītojamie ne vienmēr sasniedza vēlamo rezultātu, tomēr šīs konsultācijas viņus motivēja nekavēt mācību stundas, uzlabot mācību rezultātus. Izglītojamo vecāki uzskata, ka ir jāturpina individuālās nodarbības latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, fizikā un ķīmijā, priekšmetos, kuri sagādā grūtības.

  2.semestrī atsevišķiem izglītojamajiem tiks piedāvātas citu mācību priekšmetu konsultācijas un konsultācijas ar psiholoģi un sociālo pedagogu. Arī 2.semestrī projektā tiks iesaistīti 19 izglītojamie. Projekta komanda ļoti cer, ka izglītojamie 2.semestrī neattaisnoti nekavēs mācību stundas un aktīvāk iesaistīsies mācību stundu darbā.


Informāciju sagatavoja Edīte Zdanovska

pievienots 14.01.2020; 15:31

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) Daugavpils Vienības pamatskolā


Daugavpils Vienības pamatskola turpina darbu projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā piedalīsies 19 mūsu skolas skolēni no 5.līdz 9.klasei. Individuālas konsultācijas vadīs skolas psiholoģe, sociālais pedagogs un dažādu mācību priekšmetu pedagogi- latviešu valodas, angļu valodas un matemātikas-, ņemot vērā skolēniem nepieciešamo atbalstu un riskus. Uzsākot projektu, notiek tikšanās ar skolēnu vecākiem, lai vienotos par galvenajiem uzdevumiem.

Informāciju sagatavoja Edīte Zdanovska

pievienots 06.09.2019; 14:37

Daugavpils Vienības pamatskola turpina īstenot ES projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.  Daugavpils Vienības pamatskola turpina īstenot ES projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā ir iesaistīti astoņi skolēni un četras skolotājas, kuras vada konsultācijas šiem skolēniem.

  Skolotājs, ikdienā strādājot ar izglītojamo, pamana riskus, kas saistīti ar mācību darbu, skolas vidi vai ar ģimeni saistītos riskus. Tāpēc svarīgi savlaicīgi uzsākt darbu, lai šie izglītojamie nepamestu skolu. Savlaicīgi izvirzīts mērķis motivē izglītojamo labāk mācīties un apmeklēt skolu.

  Lai šo darbu varētu veikt sekmīgi, svarīgi ir iesaistīt arī vecākus. Uzsākot darbu projektā, skolas psiholoģei notiek konsultācija vecākam un izglītojamajam, lai izvirzītu mērķi un uzdevumus. Pirmā semestra beigās notiek atkārtota tikšanās, lai pārrunātu konsultāciju lietderīgumu un vienotos par konsultāciju turpināšanu 2.semestrī.

  Svarīgi, lai vecāki interesētos par bērnu veiksmēm un neveiksmēm. Bieži vien izglītojamais ir atstāts viens pats pieņemt lēmumus, tad ir svarīgi, ka skolā ir pieaugušais, kurš ir gatavs uzklausīt izglītojamā raizes. Īpašs atbalsts nepieciešams 9.klašu izglītojamajiem, jo tuvojas eksāmenu laiks un turpmāko izglītības ceļu.

  Nozīmīgs atbalsts, uzsākot projektu, bija supervīzija visiem iesaistītajiem pedagogiem, kā arī reģionālais seminārs Rēzeknē.

  Skolotāji ir gatavi sniegt atbalstu, lai mūsu izglītojamie būtu veiksmīgi.


Informāciju sagatavoja Projekta koordinatore Edīte Zdanovska

pievienots 23.04.2019; 15:55

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) Daugavpils Vienības pamatskolā


Daugavpils Vienības pamatskola uzsāka darbu projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā piedalās 10 mūsu skolas skolēni no 5.līdz 9.klasei. Individuālas konsultācijas vada skolas psiholoģe, sociālais pedagogs un pedagogi. Uzsākot projektu, notika tikšanās ar skolēnu vecākiem, lai vienotos par galvenajiem uzdevumiem. Darbs tiek turpināts jau otro mēnesi.Informāciju sagatavoja Edīte Zdanovska

pievienots 16.11.2018; 16:00