Atbalsta personāla sadarbības komanda

Skolā strādā atbalsta personāla sadarbības komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa pieeja problēmai, lai bērna problēmas varētu skatīt veselumā.

Galvenais darbības mērķis
– sniegt vispusīgu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem.

Galvenie darbības virzieni:

iespējamo mācību grūtību un uzvedības traucējumu rašanās cēloņu izpēte (krīzes situācijas, vardarbība, mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstības aizture, garīgās attīstības traucējumi);
problēmu risināšanas ceļu meklēšana, sastādot konkrētu rīcības plānu;
atbalsta personāla palīdzība skolēniem un vecākiem.


Atbalsta personāla sadarbības komanda:
 • vadības pārstāvis
 • skolas medmāsa
 • skolas psihologs
 • sociālais pedagogs
 • logopēds
 • speciālais pedagogs
 • karjeras konsultants

Darba procesa organizācija:

 • Grupa tiekas kopā un apspriež problēmu. Katrs komandas loceklis savas kompetences ietvaros meklē problēmas rīsinājumu.
 • Pēc vajadzības tiekas ar ģimeni.
 • Tiek veidota skolēna atbalsta karte, kurā informāciju sniedz, ievērojot bērna tiesību aizsardzību.
 • Katras tikšanās reizes sākumā tiek pārrunāta iepriekšējā reizē pieņemto lēmumu izpilde. Lemjot katru gadījumu individuāli, komanda lemj, cik ilgi darbu turpināt. Darbu komandā organizē tik ilgi, līdz skolēns ir spējīgs turpināt mācības bez regulāra atbalsta.
Psihologs
Sociālais pedagogs
Logopēds
Medmāsa
 
Karjeras konsultante