Aktualitāšu arhīvs

2012./2013. mācību gads


Daugavpils Vienības pamatskolā - jauna izglītības programma


Daugavpils Vienības pamatskola nākamajā mācību gadā sāks īstenot jaunu izglītības programmu- pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu ar padziļinātu latviešu valodas mācīšanu. Programma tiks piedāvāta 1.klases skolēniem.
Viens no skolas uzdevumiem ir rūpes par latviešu valodas un latviskās kultūrvides saglabāšanu mūsu pilsētā. Daugavpils Vienības pamatskolā mācās dažādu tautību izglītojamie, kas iepazīst latviešu valodu un latviskās tradīcijas.
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmā paredzēts pievērst īpašu uzmanību latviešu valodas apguvei, attīstot izglītojamo latviešu valodas kompetences latviešu valodā un literatūrā, rūpīgi strādājot pie valodas kultūras jautājumiem visos mācību priekšmetos pamatizglītībā, kā arī piedāvājot iespēju apgūt īpašu skolā izstrādātu fakultatīvo kursu par latviešu dzīvesziņu, tradīcijām un kultūru.
Skolas pedagogi ir uzkrājuši pieredzi darbā ar izglītojamiem ar dažādām spējām. Pedagogu kolektīvam tuvas humānās pedagoģijas un iekļaujošās skolas idejas, skolotāji nepārtraukti pilnveido savas metodiskās kompetences un ir gatavi jaunās izglītības programmas īstenošanai.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

pievienots 31.05.2013

Maijs – Imanta Ziedoņa mēnesis


Pavasaris atnāk ar ievu smaržu, tulpju un narcišu klēpjiem.
Vienības pamatskolā arī atnācis pavasaris, šoreiz tas ir Imanta Ziedoņa laiks – laiks, kad atceramies šo izcilo cilvēku – dzejnieku, pasaku meistaru, epifāniju veidotāju – cilvēku, kas ir viens no latviešu tautas pīlāriem,
Maija mēneša garumā visās klasēs notika pasākumi, veltīti Imantam Ziedonim: multiplikāciju filmu skatīšanās, pasaku lasīšana, stundas par I. Ziedoni. Bibliotēkā tapa izstāde par dzejnieku. Noslēgumā ir izveidoti izcilajam dzejniekam veltītie skolēnu radošie darbi, izmantojot daiļdarbu motīvus.

Foto

pievienots 30.05.2013

pievienots 27.05.2013

18.aprīlī skolā notika Karjeras diena


18.aprīlī skolā notika jau par tradīciju kļuvusi Karjeras diena, kas katru pavasari pulcina pilsētas profesionālo un vispārizglītojošo skolu pārstāvjus mūsu skolā.
9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām pēc pamatskolas izglītības iegūšanas. Mūsu skolā viesojās 12. vidusskolas, Saules skolas, Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Celtnieku profesionālās vidusskolas un Valsts tehnikuma skolotāji un pasniedzēji. Skolēni klausījās ar interesi un uzdeva jautājumus. Tikšanās bija izzinoša un interesanta.
Paldies klases audzinātājai sk. Ž.Oļehnovičai par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Karjeras konsultante S.Šapale.

Foto

pievienots 23.05.2013

Skolotāju apbalvošanas pasākums Daugavpils pilsētas Domē


16.maijā Daugavpils pilsētas Domē tika godināti skolotāji, kuri rezultatīvi sagatavojuši skolēnus novada, valsts un starptautiskām olimpiādēm un konkursiem.
To skolotāju vidū, kuru audzēkņi parādījuši izcilus sasniegumus olimpiādēs un konkursos, bija 5 mūsu skolas skolotājas:
Ērika Locika- fizikas skolotāja,
Lilija Bužinska –matemātikas skolotāja,
Olga Gapejenkova-vācu valodas skolotāja,
Jolanta Boreiko-mūzikas skolotāja,
Regīna Stanķeviča-sākumskolas skolotāja.
Skolotājas tika apbalvotas ar Daugavpils domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes Atzinības rakstiem.
Paldies mūsu kolēģēm par viņu kvalitatīvo darbu skolēnu talantu un spēju attīstīšanā!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

Foto

pievienots 22.05.2013

Novada, valsts un starptautisko olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums


Š.g. 14.maijā Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes organizētais pasākums, kurā tika sveikti skolēni, kas 2012./2013.mācību gadā guvuši uzvaras novada, valsts un starptautiskos pasākumos.
No mūsu skolas uz svinīgo pasākumu bija uzaicināti 2 skolēni.
9.a klases skolēns Rolands Juris Lociks ieguvis bronzas medaļu Starptautiskajā Dabaszinību olimpiādē Luksemburgā. 8.b klases skolniece Katrīna Barševska izcīnījusi 1.vietu novada vācu valodas olimpiādē.
Viss mūsu skolas kolektīvs priecājas par Rolanda Jura un Katrīnas sasniegumiem.
Šīm nozīmīgajām olimpiādēm skolēniem palīdzēja sagatavoties skolotājas Ērika Locika un Olga Gapejenkova.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

Foto

pievienots 22.05.2013

9. maijā skolā notika svešvalodu pasākums "Valodu varavīksne"


9. maijā skolā notika svešvalodu pasākums "Valodu varavīksne" veltīts tēmai "Ceļā uz vasaru". 4.-9. klašu skolēni radīja interesantus priekšnesumus, dziedāja, prezentēja dzejoļus angļu, vācu, krievu valodās. Paldies visiem dalībniekiem un svešvalodu skolotājām, kuras palīdzēja sagatavot priekšnesumus: M. Baklānei, S. Šapalei, Z. Popadinai, Ž. Olehnovičai, S. Volosovai.

Svešvalodu MK vadītāja Ž. Olehnoviča

Foto

pievienots 16.05.2013

Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni piedalās akcijā „100 miljoni koku”Daugavpils Vienības pamatskolas 6.b klases skolēni aktīvi piedalījās ANO atbalstītajā Environment Online (ENO) akcijā „ 100 miljoni koku”, kuras ietvaros kokus stāda visā pasaulē. Esam UNESCO ASP skola, kopīgajā darbā mūs rosināja iesaistīties UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija.
10.maijā skolēni stādīja jaunās priedītes Sventes mežniecības mežā netālu no Latvijas robežas ar Baltkrieviju. Sadarbībā ar Latvijas Valsts mežiem klase koku stādīšanas akcijās piedalās jau piekto gadu. Šogad skolēni iestādīja 1350 jaunās priedītes. Pēc meža stādīšanas skolēni sakopa atpūtas vietu mežā pie Zabolotniku ezera. Akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” darbinieki V. Litiņa un A. Litiņš, ar kuriem sadarbojamies jau vairākus gadus, izglītoja skolēnus par Latvijas mežu attīstību, atjaunošanu un ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Šogad skolēni uzzināja, ka Latvijas Valsts meži rūpējas par to, lai Latvijā nesamazinātos mežu platības. Skolēni ar nepacietību gaida nākamo gadu, lai varētu piedalīties Latvijas mežu atjaunošanā.

Informāciju sagatavoja Daugavpils Vienības pamatskolas 6.b klases audzinātāja Lilita Razminoviča

Foto

pievienots 16.05.2013

Skolotāju metodiskie lasījumi Daugavpils Vienības pamatskolā


2.maijā skolā notika nozīmīgs metodisks pasākums, kuram skolotāji bija gatavojušies visu mācību gadu- metodiskie lasījumi.
32 skolotāji četrās radošajās grupās prezentēja savus metodiskos darbus, notika domu apmaiņa ar kolēģiem par to, kā efektīvāk palīdzēt skolēniem mācīties un izprast sabiedriski nozīmīgus jautājumus.
Skolotāju darbu tematika bija saistīta ar skolas metodiskā darba prioritātēm- skolēnu mācību motivācijas veicināšanu, IKT efektīvu pielietojumam mācību procesā, kā arī ar cilvēktiesību un vērtībizglītības jautājumiem, jo tie skolai īpaši nozīmīgi ir tieši šogad, kad esam kļuvuši par UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībniekiem.
Lai pieredzes apmaiņa būtu daudzpusīgāka un interesantāka, radošajās grupās darbojās dažādu jomu skolotāji.
Pedagogi stāstīja par saviem metodiskajiem meklējumiem pozitīvas mācību motivācijas veicināšanā- par daudzveidīgu metožu pielietojumu sākumskolā, par mācību projektiem, skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanas iespējām, par rotaļu, didaktisko un lomu spēļu pielietojumu gan sākumskolā, gan pamatskolas klasēs, mācot valodas, fiziku, informātiku, ķīmiju, par IKT pielietojumu ģeogrāfijas un angļu valodas stundās. Nozīmīga pieredze ir latviešu valodas skolotājām, kuras iepazīstināja ar darba sistēmu skolēnu lasītprasmes attīstīšanai, jo tās attīstības līmenis ļoti ietekmē katra skolēna vēlmi mācīties. Matemātikas skolotājām, savukārt, ir vērtīga pieredze atraktīvu ārpusstundu pasākumu organizēšanā matemātikā. Diskusijas darba grupās skāra arī pozitīvas, skolēnu radošumu attīstošas mācību vides veidošanas jautājumus.
Skolotājiem bija iespēja iepazīt kolēģu darbu arī vērtībizglītības jomā – latviešu valodā, mūzikā, vizuālajā mākslā.
Metodiskā pasākuma nozīme-skolotāju vēlme rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem savā darbā, savstarpēja bagātināšanās, skolotāju metodisko kompetenču pilnveide ar mērķi veidot mācību procesu piemērotu un interesantu skolēniem.

Maija Baklāne, direktores vietniece izglītības jomā

Foto

pievienots 10.05.2013

17.aprīlī skolā viesojās skolotāju delegācija no Taizemes


17.aprīlī arī mūsu skolā viesojās skolotāju delegācija no Taizemes. Viesiem piedāvājām piedalīties mūzikas stundā 5.a klasē. Stundā skolēni iepazinās ar tautas instrumentiem. Kopā ar viesiem iemācījās nospēlēt dziesmas pavadījumu, izmantojot dažādus tautas instrumentus. Viesi ar sajūsmu iesaistījās visās piedāvātajās aktivitātēs. Īpašu prieku izraisīja plaukstiņpolka, ko izpildīja mūsu skolēni kopā ar viesiem no Taizemes.
Pēc tam skolas meiteņu ansamblis parādīja savu priekšnesumu, kā arī Beāte un Dārta iepazīstināja ar saviem radošajiem darbiem mūzikā. Mēs vēlējāmies Taizemes pedagogiem parādīt mūsu skolotāju un skolēnu radošo darbību. Viesi bija patīkami pārsteigti par redzēto mūsu skolā, par radošo skolotāju Jolantu un viņas skolniekiem.
Fotogrāfijas par atmiņu, suvenīri noslēgumā. Daudzi skolēni pēc tam jautāja, kad vēl būs viesi mūsu skolā. Tātad visi bija apmierināti viens ar otru.
Viesus sagaidīja un skolu prezentēja Juris Rolands.

Direktore: Edīte Zdanovska

Foto

pievienots 19.04.2013

2013. gada 20. martā notika pasākums ”Diži putni, mazi putni”.


Ļoti gaidām pavasari, gājputnu atgriešanos, tāpēc 2013.gada 20.martā Daugavpils Vienības pamatskolā pulcējās Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra, 9.vidusskolas, 12.vidusskolas un Saskaņas pamatskolas 1.klašu skolēni, lai piedalītos pasākumā ”Diži putni, mazi putni”.
Mazajiem pirmklasniekiem bija iespēja klausīties putnu balsis, minēt mīklas, likt puzles, atpazīt putnus, dziedāt, atcerēties tautasdziesmas par putniem.
Pasākuma noslēgumā visi nodejoja kopīgu deju, saņēma pārsteiguma dāvaniņas.
Paldies skolotājiem un bērniem par atsaucību!

Daugavpils Vienības pamatskolas sākumskolas skolotāja I.Lukaševiča

pievienots 08.04.2013

pievienots 08.04.2013

9. klašu skolēni piedalījās Starptautiskā olimpiādē dabaszinībās


No 17.-24.martam Luksemburgā notika starptautiskā olimpiāde dabaszinībās skolēniem līdz 16 gadu vecumam. Arī Daugavpils 9.klašu skolēnu komanda piedalījās šajā olimpiādē. Komandas sastāvā kopā ar skolēniem no Daugavpils 3.un 9.vidussskolas startēja Daugavpils Vienības pamatskolas 9.a klases skolēns Rolands Juris Lociks. Daugavpilieši olimpiādē ieguva bronzas medaļas. Skolēnus šim starptautiskajam pasākumam sagatavoja DU pasniedzēji. Priecājamies par mūsu pilsētas skolēnu sasniegumiem un uzdrīkstēšanos.
pievienots 05.04.2013

Darba plāns aprīlim
pievienots 3.04.2013

06.03.2013. norisinājās konkursa-spēle "Per aspera ad astra"


2013. gada 6.martā Daugavpils Vienības pamatskolas 7. klases skolēnu komanda Arianda Jonāne, Esmeralda Mežaka, Žanete Bule un Kristiāns Šņepsts piedalījās dabaszinātnieku konkusā - spēlē "Per aspera ad astra" („Caur ērkšķiem uz zvaigznēm"). Konkusā - spēlē skolēni ceļoja pa vairākām stacijām, katrā to tām parādot savas zināšanas un prasmes dabaszinību cikla priekšmetos (praktiskie uzdevumi bija ģeogrāfijā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā un zināšanu pārbaudes tests) Skolēnu komanda ieguva 2. vietu. Skolēnus sajūsmināja iespēja pārbaudīt savas zināšanas un gūt jaunu informāciju.

Foto

pievienots 13.03.2013

pievienots 13.03.2013

Darba plāns martampievienots 1.03.2013

Dzimtās valodas dienas pasākums skolā


Jau 14. gadu visā pasaulē 21.02 atzīmē Dzimtās valodas dienu. Arī mūsu skola gatavojās šim nozīmīgajam pasākumam. Jau iepriekš izdaiļoti gaiteņi ar slavenu cilvēku izteicieniem par valodu lika sasparoties un runāt tikai latviešu valodā. Skolēni rakstīja novēlējumus savai dzimtajai valodai, kas vēlāk tika pielikti pie stenda. Visas dienas garumā skanēja dziesmas par dzimto valodu. Ber ar nepacietību visi 5. un 6. klašu skolēni gaidīja pasākumu par valodu. Stundas garumā komandu pārstāvji pierādīja, ka māk atpazīt tautasdziesmas, zina vecvārdus, māk lasīt tekstus vecajā drukā, kā arī attēlot anekdotes, atminēt sakāmvārdus. Arī līdzjutēji atbalstīja savus klasesbiedrus, pelnot punktus savām komandām. Par aktīvu dalību pasākumā komandas saņēma pateicības rakstus un saldas balvas.

Foto

pievienots 25.02.2013

2013.gada 21.februārī skolā notika Vecāku diena


Skolēnu vecākus gaidīja mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, skolas atbalsta personāls un vadība. 18% no visiem skolēnu vecākiem ieradās skolā, lai individuāli tiktos ar skolotājiem. 21.februārī ir Dzimtās valodas diena, tāpēc skola bija noformēta ar dažādiem teicieniem par valodu, kā arī skolēnu vēlējumiem savai dzimtajai valodai. Visi vārdi un teicieni ar dzīpariem tika satīti vienā lielā kamolā. Skolā tika izvietota izstāde ar skolēnu paveikto projektu nedēļas laikā. Tātad vecākiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar skolēnu radošajiem darbiem. Ienāciet biežāk mūsu skolā! Tā vienmēr atspoguļo mūsu skolēnu un skolotāju radošo darbu!

Direktore Edīte Zdanovska

pievienots 22.02.2013

pievienots 21.02.2013

„Draudzīgais aicinājums” 2013


Skolā par tradīciju kļuvusi „Draudzīgā aicinājuma” diena, kurā skolēni, vecāki un skolotāji dāvina grāmatas skolas bibliotēkai un spēles pagarinātajai grupai. Paldies visiem, kas atsaucās „Draudzīgā aicinājuma” akcijai un uzdāvināja daudz labu un skaistu grāmatu skolas bibliotēkai un spēles pagarinātajai grupai.
pievienots 13.02.2013

Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni vēlas dzīvot zaļāk


Jau otro reizi skolēni aktīvi iesistās Zaļās jostas organizētajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā. Līdz 2013. gada 1. martam turpinās bateriju vākšana. No 2013. gada janvāra 1.-6.klašu skolēni piedalās "Dārznīca". Stādu audzēšanas konkursa ietvaros jāizaudže tulpi, palso kastaņu un Kanādas egli. Skolēni piecu mēnešu laikā rūpēsies par augiem - laistīs, mērīs, novēros augšanu. Visus veiktos novērojumus skolēni reģistrēs augu dienasgrāmatā. Konkurss turpinās līdz 2013. gada 31. maijam.

pievienots 13.02.2013

Daugavpils Vienības pamatskolas topošo pirmklasnieku vecāku ievērībai!


CIENĪJAMIE VECĀKI!

• No 1. februāra plkst. 8:00 līdz 28.februāra plkst. 17:00 notiks bērnu reģistrācija Daugavpils Vienības pamatskolas kancelejā 2.stāvā 233. kab.
• Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecības oriģināls; kā arī vecāka (aizbildņa), kurš reģistrē bērnu, personu apliecinošs dokuments.
• Jāņem vērā, ka vecāki (aizbildņi) ir tiesīgi vienlaicīgi reģistrēt bērnu tikai vienā izglītības iestādē.
Laipni lūdzam!

pievienots 30.01.2013

Darba plāns februārimpievienots 30.01.2013

pievienots 20.01.2013

Darba plāns janvārimpievienots 04.01.2013

Nikolausa dienas pasākumā


6.decembrī Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni piedalījās vācu valodas pasākumā "Nikolaustag" Daugavpils Universitātē. Mūsu skolu viktorīnā par vācu tautas tradīcijām ar labiem panākumiem pārstāvēja 2 komandas- "Mandarīni" un "Ruprehts". Pasākuma dalībnieki bija Valdemārs, Ronalds, Sandis, Zane, Viktorija no 6.a klases, Kristīne no 6.c klases, Kristiāns, Esmeralda no 7.a klases, Anastasija, Agnese no 7.b klases, Katrīna, Kristīne no 8.b klases. Skolēnus sagatavoja vācu valodas skolotājas Maija Baklāne un Olga Gapejenkova.

Foto

pievienots 11.12.2012

pievienots 23.11.2012
15.11.2012 notika Vecāku diena

2012.gada 15.novembrī no plkst.17.00 līdz 19.00 notika Vecāku diena skolā. 23% vecāku izmantoja šo laiku, lai individuāli tiktos ar skolotājiem. Mēs gaidījām lielāku ieinteresētību un apmeklētību, jo skolotāji ir gatavi individuālai sarunai ar vecākiem. Cienījamie vecāki, aicinu biežāk iegriezties skolā, lai priecātos par bērna panākumiem un risinātu problēmas, ja tādas ir radušās! Plkst.18.30 notiks skolas padomes sēde. Tika ievēlēts skolas padomes priekšsēdētājs – Andrejs Zelčs. Tika apspriesti dažādi skolas dzīves jautājumi.

Direktore: E.Zdanovska

pievienots 16.11.2012
Pasākums vācu valodā-Martina diena

Š.g.13.novembrī mūsu skolas 7.a, 7.b un 8.b klases skolēni piedalījās vācu valodas pasākumā 24.PII ”Martina diena”. Pasākuma mērķis bija iepazīties ar to, kādas ir Mārtiņdienas tradīcijas Vācijā. Mūsu skolēni bija sagatavojuši bērniem nelielu ludziņu vācu valodā. Šajā darbā skolēniem palīdzēja vācu valodas skolotājas, kā arī studente-brīvprātīgā darba veicēja no Vācijas Eva Drechslere. Pasākuma dalībnieki bija Esmeralda, Kristiāns, Arianda, Agnese, Anastasija, Ivonna, Enija, Katrīna, Kristīne un Guna.

Foto

Lāčplēša diena

2012. gada 8. novembrī 6. a klases skolēni Lāčplēša dienas ieskaņā apmeklēja , kur jaunsargu instruktors J.Mežulis pastāstīja par jaunsargu kustību Latvijā, parādīja ekipējumu un mācību ieročus. Skolēni varēja pielaikot ķiveri, uzkabi, apmetni, kuru vajadzības gadījumā var transformēt par telti. Protams, vislielāko interesi izraisīja ieroči. Lāčplēša dienā, 11. novembrī, divi 6. a klases skolēni V.Felcis un R.Kamins tika uzņemti jaunsargu rindās.

Foto


pievienots 16.11.2012

pievienots 13.11.2012
Mūsu skola-UNESCO Asociēto skolu projekta dalībniece

17. oktobrī noslēgusies skolu uzņemšana UNESCO Asociēto skolu projektā (UNESCO ASP) 2012.-2015.gadam. Arī mūsu skola bija iesniegusi savu projektu konkursam. Esam priecīgi un gandarīti par to, ka Daugavpils Vienības pamatskola uzņemta to 20 Latvijas izglītības iestāžu vidū, kas darbosies projektā. UNESCO Asociēto skolu projekta darbs Latvijā norisinās 3 virzienos :
• Mantojuma izglītība,
• Cilvēktiesības un vērtībizglītība,
• Izglītība ilgtspējīgai attīstībai.
Mūsu skola strādās darba virzienā”Cilvēktiesības un vērtībizglītība”, jo šis virziens atbilst skolas darba pamatmērķim un idejai par to, ka esam ceļā uz iekļaujošu skolu, ka mūsu skola ir skola visiem. Projekta darbu vadīs projekta komanda- skolotājas Maija Baklāne, Erika Locika, Inga Sokolova, iesaistot kopīgā darbā skolēnus, pedagogus, skolēnu vecākus. Pirmās projekta aktivitātes paredzētas decembra sākumā.

Maija Baklāne, projekta koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā

pievienots 5.11.2012
Sporta ziņas

28.09.12. Mūsu skolas komanda piedalījās "Olimpiskā diena 2012." Ieguva 3.vietu. Piedalījās: 5.a klase V.Stašāns, E.Gipters, S.Golovina. E.Valtere, D.Ņikiforova, 5.b klase D.J.Redzobs, A.Jēgers, J.Rostovs, M.Gurova, A.Ruskule.
16.10.12. Piedalījās pilsētas organizētajās sacensībās dambretē. Ieguva 3. vietu. Piedalījās: 6.a klase R.Kamins, V.Felcis, S.Šeršņevs, 5.a klase L.Ostrovska.
11.10.12. Piedalījās pilsētas rīkotajās sacensībās volejbolā zēniem. Ieguva 2. vietu. Piedalījās: 9. klase M.Lazuko, A.Tārauds, A.Eigims, A.Dombrovskis, R.Ušals, 8.a klase E.Jurevičs, 8.b klase I.Balodis Bolužs.
23.10.12. Piedalījās pilsētas rīkotajās sacensībās šahā. Ieguva 4. vietu. Piedalījās: 6.b A.Ļahs, A.Mihailovs, 6.a klase R.Kamins, 5.a klase L.Ostrovska.

Sporta skolotājas

pievienots 5.11.2012
26.10.2012 "Dienas" konkurss

Mūsu skolas 9. klases skolēni piedalās laikraksta "Diena" konkursā "Kas Notiek?"

Foto


pievienots 31.10.2012
Vienības pamatskolas Skolēnu Parlamenta vēlēšanas

28. septembrī notika Vienības pamatskolas Skolēnu Parlamenta vēlēšanas

• Skolēnu Parlamenta vēlēšanās piedalījās visi balsstiesīgie 5.kl. - 9.kl. skolēni!
• Vēlēšanās piedalās 10 partijas, ar izstrādātajam programmām ( viena klase – vienota partija).
• Svarīgi bija iepazīties ar partiju programmām, ko topošie parlamentārieši mums sola, un izlemt, kuram uzticēsim šo atbildīgo lomu!
• Vēlēšanās bija jānobalso par vienu savas klases kandidātu, un vienu citas partijas kandidātu!!!
• Vēlēšanās darbojās īsta vēlēšanu komisija, novērotāji, vēlētāji tika reģistrēti.

Vēlēšanās skolēni piedalījās ļoti aktīvi, un par to ir patiess prieks!!!
Tika pieņemti 197 biļeteni, bet 11 biļeteni bija nekorekti aizpildīti un tādējādi atzīti par vērā neņemamiem!

Parlamentā iekļuva visi skolēni, kuri pārvarēja 13 balsu barjeru – apsveicam Vienības pamatskolas Parlamenta pārstāvjus, vēlam veiksmi un partijas programmu īstenošanu – interesantu skolas dzīvi ikvienam skolēnam!

Pirmā Skolēnu Parlamenta sēde notika jau pirmdien, 02. oktobrī !

8. oktobrī tika vēlēti dažādu nozaru ministri un ministru prezidents! Ministru prezidents- Dārta Stašāne - lai izdodas viss iecerētais!!! Apsveicam!

Parlamentārieši jau sāk plānot tuvākos skolas pasākumus! Uz Parlamenta sēdēm, kas notiks Parlamenta telpā 3. stāvā , līdzi vienmēr jāņemt interesantas idejas un radošu noskaņojumu!

Vēlēšanu biļetens un vēlēšanu rezultāti:

Foto

pievienots 11.10.2012
„Ciemos pie psihologa”

Septembrī sākumskolas skolēniem (1.- 4. kl.) notika iepazīšanās nodarbība „Ciemos pie psihologa”. Skolas psiholoģe Tatjana Laizāne organizēja tikšanos ar skolēniem, lai pastāstītu, kas ir skolas psihologs un kādos gadījumos var nākt pēc palīdzības. Skolēni tika informēti kādi vēl ir atbalsta personāla speciālisti skolā un kādos gadījumos pie tiem var griezties. Skolēni aktīvi iesaistījās sarunā, izmēģināja dusmu mazināšanas tehniku un spēlēja iepazīšanās spēli.

Skolas psiholoģes konsultēšanas un nodarbību laiks:
Pirmdien 12.00 – 16.00
Otrdien 12.00 – 16.00
Trešdien 12.00 – 16.00
Ceturtdien 12.00 – 16.00
Piektdien 9.00 – 13.00

Psihologs atrodas 1. stāvā 111. kabinetā.
Skolēnu vecākiem ieteicams uz konsultāciju pieteikties iepriekš pa tālruni 26317739 vai e-pastu: tatjana_laizane@inbox.lv

Foto

pievienots 4.10.2012
Dzejas dienas 2012

12.septembrī Dzejas dienu pasākumu ietvaros 2.a un 2.b klases pilsētas bērnu bibliotēkā „Zīlīte” tikās ar populāro latviešu bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi.

Foto

13.septembrī 9.a klases skolniece Dārta Stašāne un 4.b klases skolniece Zane Rutkovska devās uz Berķeneli, lai piedalītos daiļlasītāju konkursā „Zelta sietiņš”.

Foto

14.septembrī pie 1.klašu skolēniem viesojās Daugavpils bērnu dzejniece Lidija Vasaraudze.

pievienots 18.09.2012
Topošo pirmklasnieku pieteikšana"Kāpēcīšu" klubiņā

Daugavpils Vienības pamatskola aicina topošo pirmklasnieku vecākus pieteikt bērnus nodarbībām "Kāpēcīšu" klubiņā.

Pirmā nodarbība un vecāku sapulce notiks 07.11.12. plkst. 17.00 skolas telpās Ģimnāzijas ielā 32.

Informācija pa tālruni: 28445560; 65420449
pievienots 18.09.2012
Daugavpils Karatē skola izsludina uzņemšanu karatē klasēs
                                                                                                                                                 
Nodarbības notiek Vienības pamatskolā (Ģimnāzijas ielā 32):

Pirmdiena  plkst. 18.00
Otrdiena  plkst. 18.00
Trešdiena  plkst. 18.00
Ceturtdiena  plkst. 18.00

Aicinām visus ieinteresētus
tel.29799547
Daugavpils Karatē skola

Afiša
pievienots 5.09.2012
Svinīgā līnija veltīta zinību dienai
                                                                                                                                                 

Foto
pievienots 3.09.2012